Uplatu premije životnog osiguranja moguće je vršiti na jedan od sljedećih načina:

1. Uplatom na transakcijski račun u Federaciji BiH, i to kod sljedećih banka:

  • Sparkasse bank d.d.

        1990490045082058

  • Sberbank BH d.d. Sarajevo

        1401051150000118

2. Uplatom na transakcijski račun u Republici Srpskoj , i to kod:

  • Intesa SanPaolo banka d.d.

        1549212014343220

3. Ugovaranjem trajnih naloga u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

4. Ugovaranjem Debit transfera u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

5. Administrativnom zabranom (primjerak administrativne zabrane možete preuzeti u nastavku)

Administrativna zabrana FBiH

Administrativna zabrana Republika Srpska

6. Uplatom iz inostranstva poštivajući detaljne upute iz nastavka:

Beneficiary Bank: UNICREDIT BANK D.D.

                                KARDINALA STEPINCA BB, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

SWIFT Code:         UNCRBA22

 

Beneficiary Customer:  Vienna osiguranje d.d., Fra Anđela Zvizdovića 1

IBAN Code:                      BA393389104801835334 AccNo: 310038032

Svi troškovi obrade priliva iz inozemstva su na teret nalogodavca.

Obavezan unos: ime i prezime ugovarača osiguranja, broj police (ugovora o osiguranju) i iznos premije koju plaćate.

 

Plaćanje premije životnog osiguranja bez provizije možete izvršiti samo u poslovnicama Sberbank BH d.d. u FBiH.

Uplatu premije neživotnog osiguranja moguće je vršiti na jedan od sljedećih načina:

1. Uplatom na transakcijski račun u Federaciji BiH, i to kod sljedećih banka:

  • Sparkasse bank d.d.

        1994990021102269

  • Sberbank BH d.d. Sarajevo

        1401051150000215

2. Uplatom na transakcijski račun u Republici Srpskoj , i to kod:

  • Intesa SanPaolo banka d.d.

        1549212014343317

3. Ugovaranjem trajnog naloga u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

4. Ugovaranjem debit transfera u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

5. Uplatom iz inostranstva poštivajući detaljne upute iz nastavka:

Beneficiary Bank: UNICREDIT BANK D.D.

                                KARDINALA STEPINCA BB, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

SWIFT Code:         UNCRBA22

 

Beneficiary Customer:  Vienna osiguranje d.d., Fra Anđela Zvizdovića 1

IBAN Code:                      BA393389104801836207 AccNo: 310038132

Svi troškovi obrade priliva iz inozemstva su na teret nalogodavca.

Obavezan unos: ime i prezime ugovarača osiguranja, broj police (ugovora o osiguranju) i iznos premije koju plaćate.

Uplatu po osnovu predujma i kamate po predujmu moguće je vršiti na jedan od sljedećih računa:

  • UniCredit Bank d.d. Mostar          3389002208491451   -  u Federaciji BiH
  • UniCredit Bank a.d. Banja Luka   5517902220430660   -  u Republici Srpskoj