Ukoliko ste zadovoljni sa našim radom - pohvalite nas, ukoliko niste - upozorite nas na stvari koje možemo unaprijediti.

Sve Vaše pohvale, primjedbe, pritužbe i sugestije predstavljaće za nas dragocjenu pomoć, te podstrek da napravimo korak dalje ka postizanju obostranog zadovoljstva.

Vaše ime i prezime sa kontakt informacijama, te Vašim opažanjem našeg poslovanja i odnosa prema Vama kao našem osiguraniku možete poslati na mail adresu  [email protected].

 

U slučaju da imate pritužbu, pohvalu, primjedbu i sugestiju na naš rad, ovdje možete preuzeti formular.

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 30 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku na koju se odnosi pritužba, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, ali ne duže od godinu dana od kada se desio događaj ili nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi. 

Isto tako, ukoliko niste zadovoljni odgovorom, možete se obratiti Ombudsmenu u osiguranju koji je nadležan u postupcima utvrđivanja kršenja  dobrih poslovnih običaja i osnovnih standarda struke osiguranja, te posredovanja radi mirnog rješavanja sporova.

Prigovor Ombudsmenu  se dostavlja na obrazcu propisanom od strane Ombdusmana:

 

Ombudsmen u osiguranju nije nadležan da ocjenjuje osnovanost odštetnih zahtjeva ili njihovu visinu, niti da odlučuje o predmetima za koje je već pokrenuta sudska parnica.