Za efikasnu i brzu obradu odštetnog zahtjeva, neophodno je prilikom prijave osiguranog slučaja priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Nedostatak nekog od dokumenata može usporiti proces obrade Vašeg odštetnog zahtjeva.

U prilogu slijedi popis dokumentacije koju je potrebno priložiti po vrstama osiguranih slučajeva:

Prijava osiguranog slučaja (istek police/doživljenje)

 • Polica osiguranja
 • Lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)  

 Prijava osiguranog slučaja (osiguranje od posljedica nezgode)

 • Kompletna medicinska dokumentacija u vezi sa prijavljenim osiguranim slučajem
 • Zapisnik policije o izvršenom uviđaju, rezultati alkotesta i sl.
 • Lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola) 

Ako je osiguranjem obuhvaćena i isplata troškova liječenja, potrebno je dostaviti:

 • Račune o nužnim troškovima liječenja kao posljedice nezgode

Prijava osiguranog slučaja (smrtni slučaj)

 • Polica osiguranja
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Potvrda o smrti
 • Zdravstveni karton
 • Medicinska dokumentacija (otpusnice iz bolnice, ljekarski nalazi i sl.) 
 • Lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola) 

U slučaju smrti osiguranika uslijed posljedica nezgode, potrebno je dostaviti dodatno:

 • Zapisnik nadležne policijske uprave o nastanku osiguranog slučaja
 • Nalaz o izvršenoj obdukciji

Prijava osiguranog slučaja (teška bolest)

 • Polica osiguranja
 • Zdravstveni karton
 • Sva medicinska dokumentacija o uzroku, početku, vrsti i toku bolesti i svi izvještaji onih ljekara koji su osiguranika pregledali i liječili, kao i onih koji ga trenutno liječe
 • Lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)  

Prijava osiguranog slučaja (putno zdravstveno osiguranje)

 • Računi/potvrde o uplati, a koji moraju sadržavati: ime liječene osobe, vrstu bolesti, detalje o pruženom medicinskom tretmanu i datume tretmana
 • Recepti (ovjereni i potpisani), a koji moraju jasno pokazivati koji su lijekovi propisani

Odštetni zahtjev za nadoknadu troškova prevoza posmrtnih ostataka u mjesto prebivališta ili troškova pogreba u inostranstvo mora biti dokumentovan sa:

 • Službenom potvrdom o smrti

Prijava  osiguranog slučaja (hirurške intervencije)

 • Kompletna medicinska dokumentacija sa podacima kada je ustanovljena potreba za hirurškom intervencijom i otpusna lista na osnovu koje se može utvrditi kada je hirurška intervencija izvedena
 • Lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)

Prijava osiguranog slučaja (osiguranje imovine)

 • Fotografije i spisak oštećene/uništene/ukradene imovine uz približnu naznake njihove vrijednosti
 • Računi kupovine, popravke, potvrde o vlasništvu i sl.
 • Policijski zapisnik, ukoliko je vršen policijski uviđaj