Obrasci su prilagođeni popunjavanju elektronskim putem, nakon čega je iste potrebno odštampati i potpisati, te zajedno sa pratećom dokumentacijom navedenom u obrascima dostaviti putem pošte na adresu:

Vienna osiguranje d.d., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

 

Prijava administrativnih promjena

Prijava tehničkih promjena