Obrasci su prilagođeni popunjavanju elektronskim putem, nakon čega je iste potrebno odštampati i potpisati, te zajedno sa pratećom dokumentacijom navedenom u obrascima dostaviti putem pošte na adresu:

Vienna osiguranje d.d., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

 

Obrasci za prijavu štete

Obrasci za izmjene na ugovoru o osiguranju

Zahtjev za predujam po polici osiguranja života

Zahtjev za reaktivaciju police

Zahtjev za otkup police životnog osiguranja

Zahtjev i izjava za izdavanje duplikata police