Kada mogu podići svoj novac?

Polica osiguranja života je dugoročan ugovor. U Vienna osiguranju sami birate premiju i trajanje ugovora o osiguranju. Po isteku ugovorenog roka isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti. Tako stečeni kapital se može isplatiti jednokratno ili u obliku rente npr. za penziju/mirovinu. Vienna osiguranje svojim osiguranicima omogućava neophodnu fleksibilnost za svaku životnu priliku pojedinca. U tom smislu nudimo jedinstvenu mogućnost na tržištu da promijenite uslove ugovora te iste prilagodite vašim novonastalim životnim okolnostima. Već po isteku prve godine osiguranja se može promijeniti ugovor, nakon dvije ili tri godine plaćanja Vienna osiguranje Vam može isplatiti pozajmicu. Štednja sadržana u programima osiguranja nema karakter štednje po viđenju u banci te nije moguće u svakom trenutku podići uplaćeni novac i kamatu. U slučaju raskida ugovora ugovarač osiguranja može dobiti otkupnu vrijednost police. Otkupna vrijednost je vrijednost ovih ukamaćenih uplata u životno osiguranje, umanjena za sve troškove kao što su npr. pokrivanje rizika smrti osiguranika, troškovi poslovanja, administracije itd. Pravo na isplatu otkupne vrijednosti police stiče se nakon dvije ili tri godine trajanja osiguranja zavisno od programa osiguranja.

Koliko polica osiguranja mogu imati?

Svaka osoba može imati onoliko polica životnog osiguranja koliko želi. U tom smislu, u paleti proizvoda Vienna osiguranja izberite one koji najbolje odgovaraju Vašim potrebama.

Ko garantuje za Vienna osiguranje?

Garancije su višestruke:

  • država Bosna i Hercegovina putem nadležnih institucija koje regulišu oblast osiguranja,
  • matična kompanija, Vienna Insurance Group, najveća osiguravajuća grupacija u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi, a koja je kroz gotovo 200 godina postojanja postala sinonim stabilnosti i stručnosti u pružanju finansijske zaštite od rizika,
  • renomirani reosiguravajući partneri iz zemlje i inostranstva.

Šta ako više ne mogu plaćati premiju, a nije prošla jedna desetina trajanja osiguranja?

Obratite se u podružnicu Vienna osiguranja, telefonom ili e-mailom. Zasigurno ćete dobiti najbolji savjet i potrebnu podršku. Imate mogućnost prolongiranja roka plaćanja, smanjenja premije, kapitalizacije police ili stavljanje iste u mirovanje. Mogućnosti su brojne, ali preduslov je da se obratite na vrijeme. Za ugovore stornirane zbog neplaćanja, u roku od godinu dana od raskida, moguća je reaktivacija ugovora uplatom zaostalih rata premije.

Šta je to vinkulacija?

Polica osiguranja se može koristiti kao instrument obezbjeđenja. Zalaganje police osiguranja tj. vinkulacija ima učinak prema osiguravatelju samo ako je pismeno obaviješten da je polica založena određenom povjeriocu. Vinkulacija u korist banke u svrhu odobrenja kredita je moguća u bilo kojem momentu, a radi se kada polica stekne pravo na otkupnu vrijednost.

Kako i kada se može dobiti predujam?

Na zahtjev ugovaratelja osiguranja Vienna osiguranje može isplatiti predujam na način kako je to definisano uslovima osiguranja, pod uslovima koje odredi Vienna osiguranje. Tokom trajanja predujma ugovarač je dužan plaćati kamatu na isti. Ukoliko ugovarač osiguranja zakasni s plaćanjem dospjele kamate po predujmu, postupiti će se kao da je zahtijevao otkup police osiguranja. Prilikom isplate osigurane sume, odnosno otkupa, vrijednost istih će bit umanjena za iznos neotplaćenog predujma. Pravo na predujam se stiče nakon dvije do tri godine trajanja osiguranja zavisno od programa osiguranja.

Da li se mogu mijenjati uslovi ugovora o osiguranju?

 Po proteku godine dana od početka trajanja osiguranja moguće je ugovoriti slijedeće promjene:

  1. visinu premije osiguranja (naviše ili naniže) s tim da nova osigurana suma ne može biti manja od 50 % prvobitno ugovorene
  2. dužinu trajanja osiguranja s tim da ostatak trajanja osiguranja mora biti minimalno 5 ili 10 godina zavisno od proizvoda
  3. ugovarača osiguranja - moguće je mijenjati ugovarača osiguranja s pravnog lica na fizičko lice i obrnuto, kao i sa jednog na drugo fizičko lice
  4. staviti policu u mirovanje - do godine dana uz obavezu uplate cjelokupnog iznosa premije nakon isteka mirovanja

U tom periodu osiguranik je u pokriću samo za iznos kapitalizovane vrijednosti ugovora o osiguranju.

Da li se po programima zdravstvenog osiguranja mogu osigurati osobe koje imaju policu životnog osiguranja?

Da, to se i preporučuje jer se kod nekih programa zdravstvenog osiguranja ostvaruje i popust na premiju, ukoliko ugovarač osiguranja ima ugovoreno životno osiguranje.

Da li osiguranici koji imaju zdravstvene smetnje mogu zaključiti zdravstveno osiguranje?

Da, i osiguranici koji nemaju zdravstvene poteškoće, kao i osiguranici koji imaju, mogu imati policu zdravstvenog osiguranja. U slučaju kada je zdravstveno stanje osiguranika narušeno, uz obaveznu procjenu rizika od strane ljekara cenzora, također se može ugovoriti neki od programa zdravstvenog osiguranja uz ograničenja koja se definišu pri ulasku u osiguranje.

Mogu li u isto vrijeme imati ugovoren program osiguranja hirurških intervencija i program osiguranja za slučaj nastupa teških bolesti?

Da, oba programa nude različita pokrića tako da osiguranik može u isto vrijeme imati zaključena oba programa osiguranja, čime maksimizira svoj nivo zdravstvene zaštite.

Da li po isteku zdravstvenog osiguranja nazad dobivam uplaćeni novac?

Programi zdravstvenog osiguranja nemaju štedni karakter te nakon isteka osiguranja Osiguravač ne vrši povrat uplaćene premije. Naknade po osnovu ugovorenih pokrića plative su ukoliko su se desile u periodu trajanja osiguranja.

Šta treba da uradim da ostvarim popust kod partnera programa lojalnosti Vienna osiguranja?

Svaki imaoc police životnog osiguranja ostvaruje pravo na korištenje popusta u mreži ugovorenih poliklinika Vienna osiguranja, a dodatnim ugovaranjem osiguranja za slučaj nezgode i hirurških intervencija ostvaruje pravo i na korištenje popusta kod partnera iz oblasti sporta, zdrave ishrane i wellness-a.